...

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Koks-Bud Małgorzata Szczuka-Misztal z siedzibą w Rawie Mazowieckiej (96-200), przy ul. Wyzwolenia 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadająca numer NIP 8351464255 oraz REGON: 100977789.

Kontakt

Adres kontaktowy: Koks-Bud ul. Wyzwolenia 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Adres e-mail: biuro@koksbud.pl

Numer tel.: 502 488 700

Cele i podstawy przetwarzania

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:

 1. Żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • Celów statystycznych i archiwizacyjnych.

Przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.

 1. Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie:
  • Dostawcy świadczący usługę hostingu,
  • Usługi księgowe,
  • Kurierzy,
  • Agencje marketingowe.
 2. Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo do cofnięcia zgody.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo dostępu do danych.
 6. Prawo do sprostowania danych.
 7. Prawo do przenoszenia danych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.

Przekazywanie do Państwa Trzeciego

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Koszyk